วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2552

พุทธพิสัย
1.ความรู้ ความจำ
2.การนำไปใช้
3.วิเคราะห์
4.สังเคราะห์
5.ประเมินผลจิตพิสัย
5.1ชอบ
5.2ซาบซึ้ง
5.3แทนคุณค่า
5.4รู้จักเรียงลำดับคุณค่า
5.5.ประพฤติจนเป็นนิสัยทักษะพิสัย
1.เลียนแบบได้
2.ทำได้ด้วยตนเอง
3.ทำได้อย่างถูกต้อง
4.ทำได้อย่างละมุนละม่อม
5.ทำได้อย่างเป็นธรรมชาติ

ไม่มีความคิดเห็น: